Zjazdy  P O D Z I Ę K O W A N I E
  Serdecznie dziękujemy organizatorom XLVIII Zjazdu Stowarzyszenia, w szczególności Pani Jadwidze Skolmowskiej, Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie za perfekcyjne zaplanowanie i realizację programu zjazdu. Gratulujemy z okazji 460-lecia Szkoły, w której "Sukces i szacunek zdobywa się pracą i osobistym zaangażowaniem", a od każdego oczekuje się SAPERE AUDE.
  Życzymy dalszych sukcesów edukacyjno-wychowawczych oraz "dążenia do doskonałości i pokonywania własnych słabości".
  Wyrażamy wdzięczność za umożliwienie zwiedzenia Pogórza Ciężkowickiego oraz Rożnowskiego, terenów znanych z tradycji patriotycznych i kulturowych, a także uznanych za polskie bieguny ciepła.

  Uczestnicy Zjazdu.


  Harmonogram najbliższych zjazdów:

 • Zjazd XLIX, wiosna 2020 - III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
 • Zjazd L, jesień 2020 - I LO im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku
 • Zjazd LI, jesień 2021 - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Vetterów w Lublinie
 • Zjazd LII, wiosna 2022 - I LO im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach
 • Zjazd LIII, jesień 2022 - XLII LO im. Marii Konopnickiej w Warszawie
 • Zjazd LIV, jesień 2023 - I LO im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie


Nr Data Miejscowość Organizator Temat
I 10 XII 1973 Warszawa Technikum Kolejowe Wpływ KEN na rozwój szkolnictwa
w Polsce.
II 15-16 II 1991 Skarżysko-Kamienna Działacze oświatowi Uchwalenie prowizorycznego Statutu.
III 8 V 1992 Warszawa Zespół Szkół Mechanicznych
im. St. Konarskiego
Nr 23
Wykorzystanie historii
i tradycji szkoły w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
IV 11-12 VI 1993 Rzeszów I LO im. St. Konarskiego w Rzeszowie Miejsce monografii starych szkół
w historiografii polskiej nauki, oświaty i wychowania. Wpływ tradycji starych szkół
na kształtowanie patriotycznych
i obywatelskich postaw wychowanków.
V 13-14 XII 1997 Kraków I LO
im. B. Nowodworskiego
Miejsce stowarzyszenia w nauce
i oświacie polskiej.
VI 18-19 IV 1998 Łódź Zespół Szkół Techniczno-Przemysłowych Rola filmu szkolnego, kaset video
i dyskietek w życiu współczesnej szkoły.
VII 27-28 XI 1998 Kielce I LO im. St. Żeromskiego Rola gazetki i wydawnictw szkolnych.
VIII 17-18 IV 1999 Łowicz I LO
im. J. Chełmońskiego
Rola budynku szkolnego
jako obiektu architektonicznego
i dydaktycznego w procesie edukacyjnym.
IX 4-5 XII 1999 Płock I LO
im. St. Małachowskiego
Regulamin w wychowaniu młodzieży.
X 5-6 V 2000 Gniezno I LO im. B. Chrobrego Wkład szkoły w rozwój bytu narodowego.
XI 14-15 IX 2000 Lubawa Zespół Szkół Rekreacja w procesie wychowawczym i dydaktycznym szkoły.
XII 15-16 VI 2001 Zakopane Zespół Szkół Zawodowych nr 2,
Lic. Sztuk Plastycznych im. A. Kenara i Zespół Szkół Budowlanych
Wychowanie kulturalno-artystyczne młodzieży dawniej a dziś. Sprawozdanie prezesa ustępującego Zarządu. Dyskusja i uchwalenie nowego Statutu.
XIII 28-29 IX 2001 Pszczyna;
Bielsko-Biała
I LO
Bielska Szkoła Przemysłowa
Ilustracje w wydawnictwach szkolnych odbiciem dorobku szkół.
XIV 25-26 IV 2002 Toruń I LO im. M. Kopernika Rola sponsoringu w rozwoju szkół.
XV 25-26 X 2002 Warszawa XLII LO
im. M. Konopnickiej
Zawirowania polskich szkół
na przestrzeni dziejów.
XVI 4-5 IV 2003 Poznań LO im. Marii Magdaleny Rola Stowarzyszenia Wychowanków w podtrzymaniu tradycji i rozwijaniu współczesnego oblicza polskiej szkoły.
XVII 3-4 X 2003 Bochnia I LO
im. Kazimierza Wielkiego
Kulturotwórcza rola nauczycieli szkoły w lokalnym środowisku dawniej i dziś.
XVIII 23-24IV2004 Trzemeszno Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum
im. M. Kosmowskiego
Zabytki Trzemeszna i okolic. Ich rola w edukacji młodzieży.
XIX 9-10 IX 2004 Chełmno Liceum i Gimnazjum Chełmińskie Rola współpracy międzynarodowej
w kształtowaniu współczesnego oblicza polskiej szkoły. Sprawozdanie i wybory Zarządu.
XX 1-2 IV 2005 Lublin Zespół Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów
Szkoła zawodowa, potrzeba
czy przypadek? Pomoce naukowe źródłem postępu w nauczaniu
w ciągu wieków.
XXI 21-24 IX 2005 Kłodzko I LO im. B. Chrobrego Wkład Macierzy w zintegrowanie średniego szkolnictwa na Ziemiach Odzyskanych 1945-2005.
XXII 21-22 VI 2006 Nakło n/N I LO
im. B. Krzywoustego
Kształtowanie postaw moralnych uczniów w dawnej i współczesnej Polsce.
XXIII 29-30 IX 2006 Kołobrzeg I LO im. M. Kopernika Organizacja szkolnictwa
na Ziemiach Odzyskanych
po II wojnie światowej.
XXIV 21-22 IX 2007 Łowicz I LO w Łowiczu Stan badań i opracowań
nad "Albumem szkół". Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia. Wybory nowego Zarządu
XXV 4-5 IV 2008 Nysa I LO "Carolinum"
w Nysie
Wrażliwość jezuicka na malarstwo.
XXVI 6-7 VI 2008 Ostrów Wlkp I LO im. J. Kampały
i W. Lipskiego
Pięć wieków wychowania fizycznego w dorzeczu Odry i Wisły.
XXVII 5-6 VI 2009 Pelplin LO "Collegium Marianum" Religia i wychowanie. Przeszłość
i teraźniejszość.
XXVIII 15-16 X 2009 Katowice Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
nr 2
Śląska Biblioteka Naukowa
i jej zbiory. Rola księgozbiorów szkolnych.
XXIX 15-16 VI 2010 Elbląg II LO
XXX 5-6 XI 2010 Bydgoszcz ZSO nr 1 Zabytkowa architektura szkół
XXXI 18-19 IV 2011 Wałcz I LO Szkolnictwo wiekowe na Pomorzu
XXXII 24-25 IX 2011 Kalisz I LO im. A. Asnyka Szkolnictwo Wielkopolski
XXXIII 20-21 IV 2012 Mielec I LO im. S. Konarskiego Dorobek najstarszych szkół w byłej Galicji
XXXIV 23-24 XI 2012 Żagań I LO im. B. Prusa Najstarsze szkoły Ziemi Lubuskiej
XXXV 19-20 IV 2013 Lublin I LO im. St. Staszica Stan badań nad najstarszymi szkołami w Polsce
XXXVI 27-28 IX 2013 Radom IV LO
im. T. Chałubińskiego
Szkolnictwo pijarskie w centralnej Polsce.
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce.
1 III 2014 Łódź ZSP nr 19 Spotkanie organizacyjne Zarządu
XXXVII 4-5 IV 2014 Pińczów LO im. H. Kołłątaja Wychowanie patriotyczne
i postawy obywatelskie
14 VI 2014 Łódź ZSP nr 19 Spotkanie organizacyjne Zarządu
XXXVIII 26 - 27 IX 2014 Płock LO im. Marszałka Stanisława Małachowskiego Tradycja szkoły w procesie wychowania
XXXIX 29 - 30 V 2015 Trzemeszno ZSOiZ w Trzemesznie Tradycja i historia - pomaga czy przeszkadza w funkcjonowaniu szkoły?
XL 9 - 10 X 2015 Łomża I LO im. T. Kościuszki Wpływ szkoły na środowisko lokalne
XLI 10 - 11 VI 2016 Lublin Zespół Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów
Historyczne ilustracje szkolne
XLII 21 - 22 X 2016 Przemyśl I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Osiągnięcia najstarszych szkół w dorzeczu Odry i Wisły 1535-2015.
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce.
2 XII 2016 Lublin Zespół Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów
Zebranie Zarządu SNS
XLIII 2 - 3 VI 2017 Solec n/Wisłą Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Walny zjazd SNS, opracowanie Statutu
XLIV 6 - 7 X 2017 Brodnica I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy Historia i współczesność I LO w Brodnicy
XLV 20-21 IV 2018 Toruń I Liceum Ogólnokształcące im. Mikoła Kopernika Edukacja w kopernikańskim duchu
XLVI 5 IV 2019 Łowicz I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego Promocja książki "Bohaterowie Niepodległej 1918-2018"
XLVII wiosna 2019 Warszawa VIII LO im. Władysława IV Przełożony z powodu strajku nauczycieli
XLVIII 4-5.X.2019 Tarnów I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego Zjazd sprawozdawczo-wyborczy, kadencja 2019-2022