Ogłoszenia

======================================================================== UWAGA:
Zaproszenie, program i karta zgłoszenia na Zjazd XLIII, 2/3 czerwca 2017 w ZSP w Solcu n/Wisłą znajduje się w zakładce >>> Zjazdy


========================================================================
1.
>>> Harmonogram następnych zjazdów

========================================================================
2.
List P. Prezesa dr J. Świebody z dnia 8 grudnia 2015 r.


Po 15 latach pracy prezesa emeryta od świtu do północy przygotowujemy się do wydania najpoważniejszego wydawnictwa oświatowego dotąd w Polsce pt. Szkoły średnie w dorzeczu Odry i Wisły 1535-2015 - pięciotomowego dzieła, 3000 stron maszynopisu formatu A4, czcionka Times New Roman 12 i 10 (bibliografia szkół), zawierającego we wstępie ogólną charakterystykę szkolnictwa polskiego w okresie staropolskim (kolegia jezuickie, pijarskie, kolonie Akademii Krakowskiej), szkoły pod zaborem austriackim, pruskim i rosyjskim 1772-1918. w tym i obejmujące Ziemie Odzyskane oraz szkoły polskie po 1918 r. do dzisiaj. Zasadniczy trzon opracowania stanowią syntezy poszczególnych szkół (około 100 w tym kilka jeszcze do opracowania i poprawy), podane w układzie alfabetycznym miast (od Białej Podl. po Żary), każda licząca od 10 do 40 stron w dużej mierze zależne od ilości wybitnych nauczycieli i znakomitych wychowanków, ujętych w branżowych słownikach biograficznych i encyklopediach. Syntezy poszczególnych szkół sprowadzono do ujednoliconych zagadnień - podrozdziałów: 1 organizacji przez wieki szkoły; 2.zabudowań szkolnych, pomocy naukowych, biblioteki; 3. Procesu nauczania (zmieniane programy, klasyfikacja, rzadko w monografiach szkół podawane podręczniki itp.), 4. wychowanie obywatelsko-patriotyczne, religijne, moralno-dyscyplinarne, artystyczne (teatr szkolny, chóry, orkiestry) i fizyczne łącznie z opieką zdrowotną; 5 nauczyciele (stan, kwalifikacje, uposażenie, wybitni pedagodzy); 6. uczniowie (ilość, pochodzenie terytorialne, społeczne, wyznaniowe i religijne), konwikty i internaty, opłaty za naukę - czesne, stypendia, ubiory, życie uczniowskie, znakomici wychowankowie. W podsumowaniu bibliografia prac o danej szkole.
Robimy starania, dotąd bezowocne, o pozyskanie grantów na to wydawnictwo. Sam koszt druku
1 tomu, najtańszy przy paru ilustracjach czarnobiałych po parę dla każdej szkoły, wynosi 29-31 tyś. zł. .Zwracamy się z prośbą, zgodnie z uchwałą członków w Statucie Stowarzyszenia , by szkoły- prawni członkowie towarzystwa uiścili zaległe składki w kwocie 200 zł rocznie i dokonali jednorazowo wpłaty na ten druk w kwocie 2 tyś. zł (od sponsorów) na konto bankowe Stowarzyszenia: 09124026141111000039702526 Bank Pekao SA II Oddział w Rzeszowie,
ul. 3 Maja 21. Termin oddania zdjęć i uzupełnień do kwietnia 2016 r.

Równocześnie prosimy o nadesłanie na adres prezesa-redaktora ( J.Ś 35-328, Rzeszów, ul Puszkina 6) kilkanaście ilustracji z podpisami o swojej szkole związanych tematycznie z poszczególnymi rozdziałami: 1.organizacja (panorama miasta z XVI-XIX w.), podobizna fundatora szkoły, patron szkoły, winieta starej monografii szkoły, stara pieczęć szk., stary dokument szkoły); zabudowania szkolne (rzut parteru, widok frontonu 1-2 szkoły; fot zbiorów w gabinecie, zabytkowa aula, starodruk w bibliotece itp.), 3.nauczanie (stary dokument szkolny np. karalog, podręcznik profesora szk., mały format świadectwa, dokumenty matury, str. tytułowa cennych podręczników; 4 wychowanie: zabytkowy sztandar szk., poczty sztandarowe, ślubowanie, członkowie organizacji spiskowych, powstańcy XIX w., tablice poległych legionistów - b. uczniów, II wojny, zastęp harcerzy, fronton i wnętrze kościoła szkolnego, fot. sztuki teatru uczniowskiego, orkiestra szkolna, zawody sport, fot. z wycieczki.; Nauczyciele: st. legitymacja, st. fotografia prof., podobizna wybitnego dyr. i 2-3 najlepszych nauczycieli , medale, rzeźby, pomniki im poświęcone.: 6 . Uczniowie: fot. konwiktu, internatu, st. tableau, "Studniówka", "Dzień szkoły", mundur ucznia, st. legitymacja, wybitni wych. 2-3.

Przy wysyłce zdjęć proszę też w załączonym tekście podać kilku wybitnych powojennych nauczycieli i znakomitych wychowanków swojej szkoły, których brakuje w powojennych monografiach szkolnych. Ograniczyć się do 1 wersu - linijki: imię, nazwisko prof., (w nawiasie rok ur. i zgonu), mgr .. skrót specjalności i uczelni rok ukończenia, uczył w latach np. 1968-80, wyróżnił się: wychował ponad 5 finalistów i laureatów olimpiad centralnych, prof. akademickich, opracował i wydał . książek, opublikował ... artykułów w czasopismach...,został kuratorem, ministrem, wizytatorem, posłem, radnym miejskim, prezesem organizacji społ. np. Tow. A. Mickiewicza, społecznie organizował akademie szkolne, jako dyr. wpłynął na postawienie nowego budynku szkolnego, kapitalnego remontu budynku szk., zadbał o wyposażenie klasopracowni, wpłynął na podniesienie poziomu nauczania i... % uczniów dostających się na uczelnie, itp. Podobnie na podstawie wywiadów od starszych absolwentów na zjazdach uczniowskich podać wybitnych wychowanków: imię i nazwisko (ur.), matura w roku ..., doc. dr hab. lub prof., skrót uczelni i specjalność naukowa (resztę o osiągnięciach naukowych odszukamy i dopiszemy).


Prezes Stowarzyszenia
dr Józef Świeboda========================================================================

Komunikat Zarządu SNS z dnia 4.04.2014 r. podjęty w Pińczowie.

    Zarząd, a w szczególności Prezes Stowarzyszenia, zwraca się do szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce o opracowanie na potrzeby powstającej monografii najstarszych szkół w dorzeczu Odry i Wisły materiału obejmującego następujące zagadnienia:

1. Krótka historia miasta z załącznikiem panoramy miasta XVIII - IXX w.
2. Tarcza herbowa miasta.
3. Historia szkoły, w tym:
    3.1 fundator szkoły,
    3.2 zdjęcie (skany) pieczęci szkoły,
    3.3 sztandar szkoły, fundator, fotografia,
    3.4 tablice pamiątkowe, fundator, fotografia.

4. Wychowanie z uwzględnieniem treści:
    4.1 patriotycznych,
    4.2 religijnych,
    4.3 moralnych,
    4.4 artystycznych,
    4.5 sportowych.

5. Organizacja nauczania w szkole, struktura szkoły.
6. Wybitni nauczyciele z ich charakterystyką.
7. Wybitni wychowankowie z ich charakterystyką.
8. Zasoby biblioteczne.

Wskazane jest dołączenie ilustracji będących odbiciem historii szkoły, jej architektury, organizacji, zasobów bibliotecznych, pomocy dydaktycznych, autorskich programów nauczania itp.


Za wykonanie opracowania wg powyższych założeń, z góry dziękujemy.

Opracowania można przesyłać na podany adres e-mail, na podstronie - kontakt.
Zarząd SNS.