Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ NAJSTARSZYCH
SZKÓŁ W POLSCE

uchwalony na Walnym Zebraniu członków dnia 08.12.2001 r. w Łodzi.

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1
Stowarzyszenie na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce jest organizacja społeczno-kulturalną działającą na terenie kraju, wspierającą szkoły, które z racji swego wieku, tradycji i zasług uznawane są za najstarsze w kraju.

ROZDZIAŁ II. CELE I FORMY DZIAŁANIASTOWARZYSZENIA.

§ 2
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Pielęgnowanie najlepszych tradycji wychowawczych i dydaktycznych stanowiących trwały dorobek kultury polskiej.
2. Upowszechnianie pozytywnych wartość, na których tradycyjnie budowano wychowanie i nauczanie w Polsce.
3. Pogłębianie i utrwalanie więzi członków Stowarzyszenia.
4. Zachęcenie absolwentów, towarzystw miłośników poszczególnych szkół do wspierania materialnie macierzystych zakładów edukacyjnych w celu poprawy ich zabytkowej bazy architektonicznej i zasobów pomocy naukowych.

§ 3
Dla realizacji tych celów członkowie Stowarzyszenia zobowiązują się do:
1. Dokumentowania swoich tradycji.
2. Upowszechnianie swoich osiągnięć przez publikacje, zbieranie pamiątek i Świadectw swej historii oraz udostępnienia ich możliwie szerokiemu gronu zainteresowanych.
3. Inicjowanie i wspieranie szkolnych archiwów, muzeów, starych zbiorów oraz wszelkich innych działań zgodnych z celami Stowarzyszenia.
4. Utrzymywanie kontaktów z innymi członkami Stowarzyszenia przez organizowanie wspólnych imprez, wymianę doświadczenia pedagogicznego i inne formy współpracy.
5. Pielęgnowanie idei święta patrona szkoły.
6. Rozbudzanie wśród uczniów i wychowanków przywiązania do tradycji szkoły.
7. Popieranie stowarzyszenia absolwentów wspierających materialnie i twórczo macierzyste szkoły.

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA.

§ 4
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 5
Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, pracownik lub emeryt wielowiekowej szkoły, która zgłosi przystąpienie do Stowarzyszenia i gotowa jest brać udział w realizacji jego celu. Do wielowiekowych szkół zaliczamy zakłady edukacyjne założone w zasadzie przed 100 lat i mające swoje siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Przyjmowanie członków - osób fizycznych do Stowarzyszenia, należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia. Podstawę do przyjęcia stanowi zgłoszona deklaracja osoby fizycznej, poparta opinią macierzystej szkoły. Członkowstwo potwierdzone jest odpowiednim dokumentem. Odwołanie od decyzji Zarządu rozpatruje walne zebranie członków Stowarzyszenia.

§ 6
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, wspierająca działalność Stowarzyszenia. Przyjmowanie oraz skreślenie z listy członków wspierających należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 7
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może by osoba fizyczna szczególnie zasłużona w działalności Stowarzyszenia lub instytucja wspierająca ideowe lub materialne cele Stowarzyszenia, przedstawiciele zasłużonej polskiej placówki edukacyjnej poza granicami państwa edukacyjnej poza granicami państwa pedagodzy szkół zagranicznych utrzymujących partnerską współprace z jedną z wielowiekowych szkół polskich. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 8
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1. Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia zgodnie ze statutem.
2. Wybierać i być wybieranym do władzy Stowarzyszenia.
3. Korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia.
4. Osoby prawne reprezentowanie są przez swoich przedstawicieli.
Uprawnienia członków wspierających dotyczy kontroli wykorzystania subwencji przez Stowarzyszenie zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa finansowego w zakresie księgowość Stowarzyszenia.
Członkom honorowym przysługuje prawo obserwatora z głosem doradczym.

§ 9
Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
1. Brać aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia.
2. Stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
3. Opłacać składki członkowskie.


§ 10
Przynależność członka do Stowarzyszenia ustaje w razie:
1. Dobrowolnego wystąpienia.
2. Skreślenia z listy członków.
3. Usunięcia z grona członków Stowarzyszenia.
Skreślenie z listy członków może nastąpi na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek nie bierze udziału w żadnej z form działania Stowarzyszenia lub nie opłaca składek. Usunięcie ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek naruszył postanowienia statutu albo niegodnym zachowaniem naruszył dobre imię i autorytet Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA.

§ 11
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 12
Najwyższą władzą w Stowarzyszeniu jest Walne Zebranie członków, zwoływane przez Zarząd nie rzadziej niż raz na trzy lata.
W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi.

§ 13
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Zatwierdzanie statutu i dokonywania w nich zmian.
2. Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
3. Ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia na okres kadencji Zarządu.
4. Ustalanie tematyki rocznych zjazdów.
5. Udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

§ 14
Uchwały Walnego Zgromadzenia lub zjazdów rocznych zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50%+1 członek Stowarzyszenia w pierwszym terminie lub bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, przeprowadzonym po zapowiedzianej półgodzinnej przerwie.

§ 15
Do uprawnień corocznych zjazdów należy:
1. Wprowadzanie i akceptacja nowych członków.
2. Przyjmowanie honorowych członków.
3. Ustalanie tematyki kolejnych zjazdów.
4. Przyjęcie wniosków i uchwał do realizacji.

§ 16
Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce, odpowiedzialnym przed walnym zebraniem. Siedzibą Zarządu jest miejscowość i szkoła aktualnego prezesa. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią okrągłą z napisem w otoku: "STOWARZYSZENIE NA RZECZ NAJSTARSZYCH SZKÓŁ W POLSCE".
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7-11 osób, w tym prezesa, jego zastępców, sekretarza, skarbnika i członków.
Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Stowarzyszenia.

§ 17
Zarząd kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia.
Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na półrocze. Na zebrania Zarządu winien być zapraszany przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje prezes i sekretarz, a w sprawach majątkowych prezes ze skarbnikiem.

§ 18
Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
§ 19
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, bada zgodność działania Zarządu ze Statutem i podjętymi uchwałami na corocznych zjazdach, składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu członków, występuje z wnioskiem o udzielenie lub nie absolutorium dla ustępującego Zarządu na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego.

§ 20
Wszelką dokumentację Stowarzyszenia prowadzi sekretarz, za akceptacją prezesa. Dokumenty są kopiowane i przekazywane do wiadomości wszystkich członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V. SPRAWY MAJĄTKOWE.

§ 21
W sprawach majątkowych Stowarzyszenie reprezentuje prezes i skarbnik.

§ 22
Na fundusze stowarzyszenia składają się:
1. Wpływy ze składek członkowskich.
2. Dotacje, darowizny, spadki, zapisy.
3. Wpływy z działalności statutowej.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 23
Statut Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce uzyskuje moc prawną po przyjęciu go przez Walne Zebranie członków w KRS.

§ 24
Uchwały w sprawie zmiany Statutu, lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 25
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo posługiwać się emblematem symbolizującym przynależność do Stowarzyszenia. Forma i treść emblematu podlega zatwierdzeniu przez Zjazd Członków.

Zarząd Stowarzyszenia
4 stycznia 2012 r.
KRS 73630